Behandelingen

Psychische klachten kunnen je belemmeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in je werk, in je relaties, gezin of vriendschappen. Als het niet lukt om hier zelf (of met hulp van je omgeving) uit te komen, kan het goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken en ermee aan de slag te gaan.

Een behandeling binnen de praktijk kan bestaan uit individuele-, partner en/ of systeem gesprekken of groepstherapie. Zo nodig aangevuld met e-health. Indien nodig is het mogelijk dat therapiesessies online plaatsvinden.

Voor een goed behandelproces is het onmisbaar dat we allebei vertrouwen hebben in de therapie. Vaak is er wat tijd nodig om dit vertrouwen te laten groeien. Samen bepalen we of we kunnen komen tot een goede werkrelatie.

Als de behandeling er om vraagt, of als u dat wenst, kunnen uw naasten worden betrokken bij het behandelproces. Naasten kunnen voor informatie, tips en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl 

De GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. De praktijk heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd.

Verder wordt er in de praktijk gewerkt vanuit het model persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat er in de behandeling aandacht is voor de onderwerpen die voor meerder psychische aandoeningen relevant zijn, zoals zelfmanagement, eHealth, de-stigmatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.  Verder houden we ons aan de aanbevelingen die staan in de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Voor meer informatie over wat dit voor u betekent kunt u kijken op de website  Thuisarts.nl

Behandeling

In het eerste gesprek verkennen we uw vragen, klachten of problemen en stellen een duidelijke hulpvraag vast. Dan volgt een adviesgesprek, waarin we een behandelplan opstellen. Dit is de basis voor de verdere behandeling. We proberen de behandeling zo kort mogelijk te houden. Het gaat er immers om dat u weer grip krijgt op uw situatie, voldoende handvatten hebt om met uw klachten om te gaan  en met vertrouwen in u zelf  weer verder kunt.  Regelmatig evalueren we en bespreken we of we op de goede weg zijn. Indien nodig wordt er aan het einde van de behandeling een terugvalpreventieplan (signaleringsplan) opgesteld via een eHealth module, waar u altijd toegang tot blijft houden.

Een uitgebreide beschrijving van het aanmeldings- en intakeproces en het behandelproces vindt u in de richtlijn behandeling. Hier kunt u ook lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten worden gemonitord. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op het tabblad Kwaliteit en Klachten.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling gewenst. De praktijk werkt nauw samen met psychiater Drs. M. Tintinago-Franco en GGZ-Delfland, waardoor een vlotte doorstroom bewerkstelligd kan worden als verdere specialistische zorg nodig is.

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende therapievormen die in de praktijk worden aangeboden

Cognitieve gedragstherapie

Bij depressie, angst en paniekstoornissen wordt vaak cognitieve gedragstherapie toegepast. Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert. Door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren kan er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken worden.
Bron: www.vgct.nl

EMDR

Bij trauma wordt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR ingezet.
Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl

Inzichtgevende therapie

Rondom het thema Identiteit en autonomie vormen inzichtgevende gesprekken zowel individueel als in groepsverband de basis, waarbij de focus gericht is op het verkrijgen van inzicht en het versterken van autonomie. Gezonde autonomie houdt in dat iemand zich voldoende bewust is van zijn gevoelens en behoeften in relatie met de ander en dat iemand weer de regie kan nemen over zijn leven.

EFT/relatietherapie

Psychische klachten kunnen leiden tot problemen in relaties. Indien nodig of gewenst is het mogelijk dierbaren te betrekken in de behandeling. Bij problemen in relaties gebruiken we o.a. EFT (emotionally focussed therapy). In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.
Bron: www.eft.nl

Groepstherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er één keer per week een bijeenkomst die anderhalf tot twee uur duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut.

In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.
Bron: www.groepspsychotherapie.nl

eHealth

Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland, zoals ZelfbeeldMindfulnessAngst en Paniek en ontspanning. Dit zijn eHealth modules ontwikkeld vanuit de behoeftes van de client. De combinatie met ehealth modules wordt blended care genoemd. Op deze manier kunt u  tussen de sessies door ook thuis aan de slag met uw klachten.

U krijgt hiervoor een link toegestuurd met inlogcodes, zodat u op uw eigen tijd aan de slag kunt. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

Overige informatie

Privacy

Psychologiepraktijk Este hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe ik omga met informatie over uw persoonlijke gegevens , zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om het privacystatement in te zien klik hier.

Om bezwaar te maken tegen het delen van informatie met de NZa kunt u dit formulier invullen.

Kwaliteit en klachten

Kwaliteit is voor onze praktijk belangrijk. Wij baseren ons altijd op methoden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond (met een vakterm ‘evidence based’) en maken gebruik van diverse bewezen bronnen en therapievormen. De kwaliteitsnormen van de praktijk zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u hier.

De zorgverzekeraars verlangen dat de effectiviteit en de cliëntervaringen van de behandeling gemeten wordt. Hiervoor gebruiken we de ROM (Routine Outcome Monitoring) en een vragenlijst over uw ervaring met de behandeling. Dit betekent dat u gevraagd wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen. De uitkomst van de vragenlijsten wordt met u besproken. De testgegevens worden geanonimiseerd opgenomen in een landelijke database. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

In de praktijk houden wij ons aan de beroepscode die geldt voor Psychotherapeut en Gz-Psycholoog, daar zijn wij op aanspreekbaar. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVP.

Cliënttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen, Deze vragenlijst heet de CQ-index.  Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening.

Resultaten – Cliëntervaringen 2023
In 2023 (januari t/m december) vulden 16 cliënten de CQ-index in. Onze score:

Rapportcijfer over gehele behandeling (op en schaal van 1-10) = 9,80
Dat betekent dat cliënten zeer tevreden zijn over de behandeling en de praktijk.
Dit is het eerste jaar dat de cliënten via de CQ-index ook een rapportcijfer voor hun behandeling hebben kunnen geven. Wij streven er naar om in 2024 de tevredenheid van onze cliënten te behouden en de informatie over uw behandeling te verbeteren door goed op uw vragen af te stemmen en regelmatig in de sessie te evalueren over het verloop en de verwachtingen.

Sub schalen:
Bejegening (op een schaal van 1-5) = 5,00
Cliënten voelen zich serieus genomen, waarbij zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.

Informatie behandeling(op een schaal van 1-5) = 4,40
Cliënten ervaren over het algemeen dat voor en/of nadelen worden uitgelegd van de behandelingen die er voor hun klachten zijn en welk resultaat zij kunnen verwachten van de behandeling. Informatie hoe er met klachten omgegaan kan worden is een behangrijk onderdeel van de behandeling.

Samen beslissen (op een schaal van 1-5) = 4,70
Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en de te verwachte behandelresultaten. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt op basis van deze informatie samen met de behandelaar kan beslissen over de meest passende vorm van de behandeling.

Uitvoering van de behandeling (op een schaal van 1-5) = 4,90
Bijna alle cliënten geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

Samenwerking

De praktijk werk samen met psychiater Mario Tintinago praktijktintinago.nl